PB
Konkurs

Regulamin

Regulamin konkursu "Impuls do biznesu"

 

§ 1 Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy Regulamin określa zasady  przyjmowania aplikacji do konkursu, oceny przedstawionych projektów oraz nagradzania osób biorących udział w konkursie „Impuls do biznesu” [dalej: „Konkurs”].
2.    Organizatorami Konkursu są: Bonnier Business Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wydawca Pulsu Biznesu [dalej: „Organizator Medialny”]; VRP sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [dalej: „Organizator Inwestycyjny”]
3.    Nagrodami w konkursie, będą nagrody pieniężne. Możliwa będzie również inwestycja kapitałowa w przedsięwzięcie wybranego Finalisty Konkursu. Wszystkie nagrody przyznane w konkursie zostaną sfinansowane przez Organizatora Inwestycyjnego z zastrzeżeniem § 5 ust. 2  niniejszego Regulaminu
4.    Stronę medialną konkursu zorganizuje i poprowadzi Organizator Medialny.
5.    Konkurs jest realizowany w okresie od 01.02.2016 roku do 02.06.2016 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
6.    Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
7.    Konkurs skierowany jest wyłącznie do Uczestników z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2 Profil Uczestnika


1.    Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dowolnego sektora, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których działalność bądź produkty lub usługi  charakteryzują się innowacyjnością. Potencjalnym uczestnikiem w konkursie powinny być zwłaszcza: a) startup’y w trakcie rozwoju poszukujące kolejnych rund finansowania, b) małe i średnie przedsiębiorstwa pracujące nad innowacyjnymi projektami, poszukujące kapitału na rozwój, c) przedsiębiorstwa rodzinne, poszukujące partnera w biznesie. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, bądź też pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze w ramach przedsiębiorstwa. [dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”]
2.    Uczestnik powinien spełniać następujące warunki:
a)    posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe, w przypadku gdy projekt jest już realizowany 
b)    udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np.: w ujęciu geograficznym, lub sprzedażowym.
c)    udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności (Break Even Point) max. 12 miesięcy.
d)    posiadać zespół kluczowych osób, które są i będą zaangażowane w projekt, przez minimalny czas (3-6 lat).§ 3 Zasady uczestnictwa


1.    Nabór do Konkursu rozpoczyna się w dniu 01.02.2016 roku.
2.    Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.impuls.pb.pl [dalej: Wniosek”].
3.    Skuteczne zgłoszenie Wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej na podany we Wniosku adres e-mail.
4.    Wysłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
5.    Termin zgłoszenia Wniosków upływa w dniu 02.03.2016 roku.


§ 4 Ocena wniosków i wybór Finalistów


1.    Zgłoszone Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
2.    Ocena formalna zostanie dokonana przez upoważnionych przedstawicieli Organizatorów i polegać będzie na weryfikacji poprawności i zgodności zgłoszenia Uczestników z Regulaminem, w tym przede wszystkim w zakresie: terminowości przesłania Wniosku oraz poprawności wypełnienia danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
3.    Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenie, iż:
a)    akcje bądź udziały spółki Uczestnika zgłoszonej w konkursie nie są zastawione, bądź obciążone
b)    nie został złożony wniosek o upadłość przedsiębiorstwa Uczestnika,
 przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada ujemnych kapitałów własnych,
c)    przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada zobowiązań przeterminowanych dłuższych niż 14 dni,
d)    żaden z Uczestników lub udziałowców spółki Uczestnika lub członków organów spółki Uczestnika, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem.
e)    prawa do zgłoszonego projektu są wyłączną własnością składającego aplikację
4.    W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia Uczestnika z konkursu bądź nie przyznania nagrody.
5.    Ocena projektów przebiegać będzie w następujących etapach:


I Etap – zgłaszanie projektów, wstępna ocena merytoryczna


•    Wstępna ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez przedstawicieli Organizatora Inwestycyjnego w oparciu o złożony przez Uczestnika Wniosek.II Etap – analiza zgłoszeń i wybór 20 projektów kwalifikujących się do dalszej oceny


•    Ocena zostanie dokonana biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) Produkt, usługa
                -   innowacyjność i unikalność projektu
                -   szansa rozwoju produktu i skali firmy
                -   czas wdrażania
                -   możliwość wdrożenia do produkcji, do działania
             b) Spodziewane korzyści z zastosowania
                -   ilościowe i wartościowe zapotrzebowanie na rynku na produkt/usługę
                -   zwiększenie udziałów w rynku
                -   elastyczność cenowa
             c) Koszty wdrożenia
                -   konieczność dalszego  zaangażowania finansowego (wartość)
                -   zwrot na inwestycji
                -   środki własne Przedsiębiorcy (wartość)
             d) Ryzyko inwestycyjne
                -   ocena finansowa przedsięwzięcia
                -   możliwość wyjścia z inwestycji przez Organizatora Inwestycyjnego
                -   doświadczenie i kompetencje Uczestnika i jego zespołu
                -   rynek (konkurencja) i bariery wejścia/wyjścia
•    W wyniku II etapu zostanie wyłonionych do 20 Uczestników, których zgłoszenia zakwalifikowane zostaną do III etapu.
•    20 Uczestników, których Wnioski uzyskają najwyższą ocenę, zostaną do dnia 23.03.2016 roku powiadomieni  w formie elektronicznej na podany we Wniosku adres e-mail o zakwalifikowaniu się do III Etapu.
•    Wybrani Uczestnicy będą zobowiązani do przesłania biznes planu projektu do dnia 29.03.2016 na adres, który zostanie wskazany w powiadomieniu o zakwalifikowaniu się do IV etapu.
III Etap – spotkania z Uczestnikami zgłaszającymi projekty


•    Po zakwalifikowaniu Uczestnika do III Etapu, Organizator Inwestycyjny zaproponuje przeprowadzenie u Uczestnika spotkania bądź audytu. Koszty wizyty i audytu  pokrywa Organizator Inwestycyjny. Audyty mogą odbyć się w okresie 29.03.2016 –  29.04.2016 roku. Uczestnik może także otrzymać wytyczne od Organizatora Inwestycyjnego odnośnie treści  przygotowywanego do prezentacji przed Jury, biznes planu dot. projektu.IV Etap – wybór 10-12 projektów


•    Najlepsze 10-12 projektów, wytypowanych przez Organizatora Inwestycyjnego, zostanie powiadomione o wyborze w dniu 06.05.2016 roku
•    10 - 12 Uczestników zakwalifikowanych do IV etapu, będzie zobowiązanych do:
a)    złożenia do dnia prezentacji dokumentów uzupełniających wskazanych przez Organizatora Inwestycyjnego.
b)    złożenia pisemnej deklaracji, iż do dnia  ogłoszenia wyników Konkursu nie będą prowadzić żadnych rozmów inwestycyjnych z jakimikolwiek podmiotami, w zakresie złożonego projektu do Konkursu.
c)    przygotowania 60 minutowej prezentacji projektu (30 min prezentacji, 30 min. na pytania od Jury), która odbędzie się w  dniu 23.05.2016 roku w siedzibie Pulsu Biznesu  przy ul. Kijowskiej 1 przed komisją składającą się z osób o wieloletnim doświadczeniu w zakresie nowoczesnych technologii, skutecznym finansowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstw, w tym również spółek publicznych [dalej: „Jury”]. Za prezentację projektu uważa się osobiste przedstawienie przed Jury zalet swojego projektu, przekonanie oceniających o niepowtarzalności i wartości pomysłu. Podczas prezentacji projektu Uczestnik może wspomagać się prezentacją multimedialną; prezentacją makiet, symulacji, prototypów urządzeń. 
•    Członkowie Jury z tytułu pełnienia swojej funkcji w Jury nie będą otrzymywać wynagrodzenia i będą zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń o zachowaniu poufności oraz, że nie zachodzą pomiędzy nimi a Uczestnikami takie relacje prawne i faktyczne, które rzutowałyby na ich bezstronność, w szczególności, że nie posiadają udziałów/akcji w przedsiębiorstwach biorących udział w Konkursie.
•    Wszelkie koszty związane z prezentacją, o której mowa w ppkt c) powyżej, w szczególności koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa Uczestnik. V Etap – ocena przez Jury


•    Jury na podstawie złożonych Wniosków, dokumentów uzupełniających, przedstawionej prezentacji, do dnia 30.05.2016 roku wytypuje od 1 do 3  projektów, które zostaną uhonorowane nagrodami finansowymi [dalej: „Finaliści”].
•    Organizator Inwestycyjny przeprowadzi z Finalistami rozmowy w celu ewentualnego zaproponowania wejścia kapitałowego do spółki.
•    W przypadku porozumienia, Organizator Inwestycyjny i wybrany przez niego Finalista doprowadzą do wynegocjowania warunków Term Sheet/Listu Intencyjnego a następnie podpisania Umowy Inwestycyjnej.  Koszty ewentualnej obsługi prawnej w zakresie negocjacji Term Sheet oraz umowy inwestycyjnej pokrywa we własnym zakresie każda ze stron.
•    Ogłoszenie przez Jury wyników Konkursu nastąpi w dniu 02.06.2016 roku Nagrody zostaną wręczone oficjalnie podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się w Warszawie. Na uroczystą kolację zostaną zaproszeni przedstawiciele najlepszych 10-12 projektów wyłonionych w IV etapie.


§ 5 Nagroda


1.    Główną nagrodą pieniężną jest kwota 100.000 zł. Wartość pozostałych dwóch nagród pieniężnych wynosi po 30.000 zł każda.
2.    Najlepszym z projektów, w zależności od kategorii, może zostać zaproponowana inwestycja kapitałowa we wspólne przedsięwzięcie. Wysokość inwestycji może wynosić odpowiednio: a) dla rozwiniętych sturtup’ów 1.000.000 zł b) dla firm poszukujących kapitału na rozwój do 3.000.000 zł, c) dla rodzinnych biznesów poszukujących partnera do 5.000.000 zł.
3.    Warunki i zasady inwestycji kapitałowej zostaną szczegółowo określone w umowie inwestycyjnej, która może zostać zawarta z Finalistą wybranego projektu. Organizator Inwestycyjny zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody pieniężnej w przypadku, gdy nie zostaną wyłonieni Finaliści. Nagrody pieniężne, wskazane w ust. 1 powyżej zostaną pomniejszone o koszty należnego podatku dochodowego, którego płatnikiem będzie Organizator Inwestycyjny.


§ 6 Zachowanie poufności


Organizatorzy Konkursu zobowiązują się traktować wszelkie informacje uzyskane od Uczestników w związku z niniejszym Konkursem jako poufne oraz zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, aby wszelkie osoby wskazane przez Organizatorów Konkursu, mające dostęp do informacji przekazanych przez Uczestników traktowali te informacje również jako poufne, z wyjątkiem przypadków:
•    gdy ujawnienie informacji jest wymagane na mocy przepisów prawa i/lub w celach postępowania sądowego lub przez organy władz, którym podlegają Organizatorzy Konkursu;
•    gdy takie informacje zostały udostępnione publicznie inaczej niż z przyczyny leżącej po stronie Organizatorów Konkursu;
•    gdy jest to konieczne do pełnego wykonania i przeprowadzenia Konkursu i tylko w takim zakresie, na co Uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin;
•    publikacji przez Organizatorów Konkursu ogólnych informacji na temat Uczestników i ich projektów w ramach promocji Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.


§ 7 Informacje końcowe


1.    Konkurs jest przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks cywilny.
2.    Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia bądź wadliwe działanie strony internetowej lub też poczty elektronicznej, z której korzystać będą Uczestnicy Konkursu.
3.    Organizatorzy Konkursu nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
4.    Uczestnicy poprzez akceptację regulaminu wyłączają odpowiedzialność cywilną Organizatorów z jakiejkolwiek przyczyny nie wynikłej z winy pracowników Organizatorów.
5.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
6.    Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu, z przyczyn niezależnych od Organizatorów. W takim przypadku są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników. W przypadku odwołania Konkursu Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów.
8.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany  treści niniejszego Regulaminu.
9.     Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wyników i fotorelacji na łamach dziennika Puls Biznesu oraz na stronie internetowej Pb.pl i relacji przeprowadzanych przez media oraz informacji zamieszczanych w materiałach upublicznionych przez Organizatora Inwestycyjnego i partnerów Konkursu.
10.    Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i w celu realizacji wyników Konkursu.
11.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
12.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Medialny.
13.    Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia, nazwiska oraz firmy Uczestnika.
14.    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt:

Wojciech Kołpa
dyrektor ds. inwestycji
VRP sp. z o.o.
email: konkurs@vrp-group.pl
tel. (61) 844 04 04
dyżur Organizatora Inwestycyjnego w dniach: wtorek–czwartek w godz. 10:00–14:00
pytania ws. konkursu i problemy techniczne zgłaszać do:
Katarzyna Dziedzic
marketing manager
Bonnier Busines Polska
e-mail: k.dziedzic@pb.pl
tel. (22) 333 98 26

Organizatorem inwestycyjnym konkursu
Impuls do biznesu jest:

VRP sp. z o.o.
ul. Wichrowa 20 B
60-449 Poznań

Organizatorem medialnym konkursu
Impuls do biznesu jest:

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa
email: puls@pb.pl
tel. (22) 333 99 99
faks (22) 333 99 98